„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”


A bűn nem azért rossz, mert az Egyház annak mondja.

Hanem mert valóban elszakít Istentől. Hatására csökken, majd eltűnik a lelkiismereti béke és derű. Alattomosan pusztítja és rabjává teszi a lelket. Ezért int az Egyház, hogy rossz a bűn. Jó hír viszont, hogy bármikor hatalmunkban áll megszabadulni tőle.

Betegségben a kórokozó felismerése fél gyógyulás. E szándékkal született az alábbi „bűnkatalógus”. Segítsen, hogy nevén tudjuk nevezni az életünkbe beengedett rosszat, és megszabadulhassunk tőle a bűnbocsánat szentségében.

Égbekiáltó bűnök (Katolikus Egyház Katekizmusa 1867)

• Ábel vére (Ter 4,10)

• a szodomaiak bűne (Ter 17,20-21)

• az elnyomott nép kiáltása (Kiv 2,23)

• a jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22)

• a bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (Jak 5,4)

Hét főbűn (KEK 1866)

Rossz hajlamok, melyek önmagukban nem mindig súlyosak, de gyakoriságuk miatt súlyos bűnök forrásai lehetnek:

• kevélység – önmagunk mások fölé emelése

• fösvénység – a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás

• irigység – mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat, mely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait. Gyümölcse a káröröm.

• harag – a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély, amely meggondolatlan tettekre indít

• bujaság – bűnös készség a nemi gyönyör rendetlen kívánására vagy élvezésére

• torkosság – mértéktelenség a táplálkozásban

• jóra való restség – lustaság, feladatok elhanyagolása

Szentlélek elleni bűnök

Szándékos szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó tevékenységével:

• vakmerőség

• kétségbeesés

• tusakodás a megismert igazság ellen

• a kegyelem irigylése a felebaráttól

• megátalkodás a bűnben

• végső bánattalanság

Hit elleni bűnök (KEK 2088–2089)

• szándékos kételkedés – a hit igazságának mellőzése vagy elutasítása

• akaratlan kételkedés – közömbösség vagy lustaság miatti nehézkesség a hitbeli

kételyek, nehézségek, ellenérvek legyőzésére

• hitetlenség – a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása

• eretnekség – valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása

• aposztázia – a keresztény hit teljes elutasítása

• skizma – a pápának való alárendeltség vagy az egyház tagjaival való közösség megtagadása

Isten szeretete elleni vétkek (KEK 2094)

• közömbösség – nem hajlandó törődni az isteni szeretettel, tagadja erejét
• hálátlanság – nem ismeri el és nem viszonozza az isteni szeretetet

• langyosság – hanyagsággal válaszol az isteni szeretetre

• lelki restség – elutasítja az Istentől származó örömet

• Isten iránti gyűlölet – gőgből fakadóan tagadja Isten jóságát, haragszik, amiért tiltja a bűnöket és büntet

Az Istent megillető tisztelet elleni vétkek (KEK 2111–2117)

• babona – mágikus szemléletből fakadóan bizonyos praktikákat az ima és az Isten iránti bizalom fölé helyez azért, hogy rejtett, titkos dolgokat tudjon meg (pl. jóslás), vagy erejét meghaladó dolgokat hajtson végre

• bálványimádás – istenítése valaminek, ami nem Isten; a Teremtő helyett valamely teremtmény (démon, hatalom, gyönyör, faj, ősök, pénz stb.) imádata

• jövendőmondás – mindenfajta jövendölés, ami a jövő feltárására irányul (horoszkóp, asztrológia, tenyérjóslás, kártyavetés, jóshoz vagy médiumhoz fordulás, halottidézés)

• mágia, varázslás – okkult erők igába vonása, hogy szolgálatunkba állítsuk őket, s így hatalomhoz jussunk mások fölött

A vallástalanság bűnei (KEK 2118-2128)

• istenkísértés – szóval vagy tettel próbára teszi Isten jóságát és mindenható erejét
• szentségtörés – szentségek, liturgikus cselekmények, Istennek szentelt személyek, dolgok, helyek profanizálása vagy méltatlan kezelése

• simónia – lelki javak adásvétele profitszerzés céljából

• ateizmus – Isten létének elutasítása vagy tagadása

• agnoszticizmus – nem foglal állást Isten létezésével kapcsolatban, többnyire közömbösségből

Isten neve elleni bűnök  (KEK 2142-2155)

• Isten nevével másoknak tett ígéret, eskü megszegése vagy hamis eskü

• Isten nevének hiába vétele káromló szándék nélkül,  (pl. te jó Isten!)

• káromkodás – gyűlölködő, szemrehányó, kihívó szavak Isten vagy szent dolgok,

személyek ellen

• az isteni név mágikus használata, pl. mások megátkozása

Az Úr napja elleni bűnök  (KEK 2185)

• az Istennek kijáró tisztelet megtagadása

• az Úr napja sajátos örömének elutasítása

• az irgalmasság e naphoz méltó cselekedeteinek elhanyagolása

• a test és a lélek e napra elrendelt szükséges pihenésének elhanyagolása

Élet elleni bűnök (KEK 2268-2283)

• szándékos emberölés

• abortusz

• eutanázia

• öngyilkosság

• saját vagy mások életének, biztonságának vakmerő kockáztatása

Tisztaság elleni bűnök (KEK 2351-2357)

• tisztátalanság: a nemi élvezet rendetlen vágyának szándékos táplálása

• paráznaság: szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése

• házasságtörés

• önkielégítés

• pornográfia

• prostitúció

• nemi erőszak

• homoszexuális cselekedetek

Igazságtalanság, lopás bűnei (KEK 2409 sk)

• lopás

• kölcsönkért dolgok szándékos megtartása

• jóvátétel nélküli károkozás mások javaiban

• pénzügyi csalás

• igazságtalan bérfizetés

• spekuláció (vételárak változtatása mások kárára nyert haszonért)

• tartozás visszafizetésének megtagadása

• rosszul végzett munka

• adófizetés elkerülése

• hamisítás

• korrupció

• pazarlás

• felhalmozás

• természeti erőforrások pazarló felhasználása

• a közösség iránti törvényes kötelezettségek megtagadása

• a szegények iránti törvényes kötelezettségek megtagadása

A test vétkei

• széthúzás (1 Kor 3,3)

• kicsapongás (Gal 5,19)

• fajtalanság (Gal 5,19)

• bálványimádás (Gal 5,20)

• babonaság (Gal 5,20)

• ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés (Gal 5,20)

• harag (Gal 5,20)

• veszekedés (Gal 5,20)

• pártoskodás, szakadás (Gal 5,20)

• irigykedés (Gal 5,20)

• gyilkosság (Gal 5,21)

• részegeskedés (Gal 5,21)

• tobzódás (Gal 5,21)

• erkölcstelenség (Kol 3,5)

• tisztátalanság (Kol 3,5)

 

• kapzsiság (Kol 3,5)

Miserend

Hétfő 8:00
Kedd 19:00
Szerda 8:00
Csütörtök 19:00
Péntek 19:00
Szombat 8:00
VASÁRNAP 08:00, 10:00,
12:00

Részletek a képre kattintva

A szentmiséket on-line lehet követni a plébánia youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UC8amGdBMd9Ag9fHKpV25SQQ?view_as=subscriber